Anketa sa povratnim informacijama za događaje NATI00NS - 2024

Hvala Vam što ste prisustvovali događaju u organizaciji projekta NATI00NS; želeli bismo da Vas zamolimo da nam date povratne informacije o sledećim temama kako biste se izjasnili o razvoju Misije EU za zemljište i kako biste dali svoj doprinos poboljšanju sledećeg ciklusa događaja.

fieldset
Tip organizacije
U koje vrste praktične aktivnosti povezane sa zemljištem ste uključeni?
Zašto ste prisustvovali događaju?
Ako jeste, koji je Vaše interes i uloga koju želite da imate?
Ciljevi Misije tla u vašem regionu/zemlji
Da li smatrate da su neki od ciljeva Misije EU za zemljište relevantni za Vaš region/zemlju? Obeležite tri cilja koja su ispod navedena:
Uticaj instrumenata politike
Imajući u vidu 8 ciljeva Misije EU za zemljište, za koje političke instrumente smatrate da će imati najviše uticaja na postizanje zadatih ciljeva? [Upućujemo na klasifikaciju IPBES o PI koja je dostupna na adresi https://www.ipbes.net/policy-instruments]
Ako je tako, šta vidite kao važne prepreke ili izazove za pokretanje formiranja ŽL u vašem regionu?
What do you see as important barriers or challenges for you to initiate the formation of a LL in your region?
Ocenite događaj na skali od 1 (loš) - 5 (odličan)
Questions 1 - loš 2 - prosečan 3 - prosek 4 - Dobro 5 - odličan
Format događaja
Da li smatrate da je obrazac događaja zadovoljavajući u vezi sa trajanjem i kvalitetom sadržaja? 
Po Vašem mišljenju, koji bi mogao biti mogući pozitivan pristup za izgradnju učenja učenja na način saradnje i zajedničkog upravljanja u Vašem regionu?
Na koji način je događaj bio koristan?
Da li znate za neka iskustva ili dobre prakse? Navedite detalje ili link na internetu
Teme i potencijalno prisustvo tematskim događajima
Da li biste bili zainteresovani za još jedan događaj sa specifičnom tematikom koja se odnosi na stvaranje ŽL? Ako jeste, izaberite jednu od tri teme: